Portfolio Page
نمونه های اجرا شده
پروژه های کالادرب
ما در کالادرب تا لحظه آخر اجرا و استفاده از محصول در کنار شما هستیم. در این قسمت بخشی از پروژه های اجرا شده ما قابل مشاهده هستند. این بخش دارای دسته بندی های متنوع مانند درب های لابی ، ورودی مقاوم به سرقت ، مقاوم به حریق و داخلی است.
درب های لابی چوبی و ضدسرقت

درب لابی

در این قسمت نمونه های اجرا شده لابی قابل مشاهده هستند.درب های لابی تمام چوب ، زیر کار فلز مفاوم به سرقت از این دسته درب ها هستند.

درب های ضدسرقت چوبی و فلزی

درب ضدسرقت

در این قسمت نمونه های اجرا شده ضدسرقت قابل مشاهده هستند.درب های ضدسرقت چوبی و فلزی که دارای تنوع زیادی هستند ، از این دسته درب ها هستند.

درب های داخلی متنوع

درب داخلی

در این قسمت نمونه های اجرا شده داخلی قابل مشاهده هستند.درب های داخلی چوبی ، ام دی اف روکشی و … از این دسته درب ها هستند.

درب های ضدحریق اکونومی و سفارشی

درب ضدحریق

در این قسمت نمونه های اجرا شده ضدحریق قابل مشاهده هستند.درب های ضدحریق ما دارای تاییدیه آتش نشانی و گواهینامه بین المللی هستند.

درب های تمام چوب سفارشی کالادرب

درب چوبی سفارشی

در این قسمت نمونه های اجرا شده چوبی قابل مشاهده هستند.درب های چوبی که دارای طراحی خاص و تمام چوب هستند.

درب های 1/5 لنگه فلزی و چوبی

درب 1/5 لنگه

در این قسمت نمونه های اجرا شده 1/5 لنگه قابل مشاهده هستند.درب های 1/5 لنگه دارای انواع چوبی و فلزی هستند.